Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2019

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trim I 2019, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Bilanț la 31 martie 2019, Anexa 1, cod 01

Cont de rezultat patrimonial la 31 martie 2019, Anexa 2, cod 02

Situația fluxurilor de trezorerie la 31 martie 2019, Anexa 3, cod 03

Situația fluxurilor de trezorerie la 31 martie 2019, Anexa 4, cod 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la 31 martie 2019, Anexa 14b, cod 05

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă chletuielilor finanțate din FEN postaderare la 31 martie 2019, Anexa 19, cod 10

Plăți efectuate la tit.56 (pe titluri) la 31 martie 2019, Anexa 27, cod 56

Plăți efectuate la tit.65 (pe titluri) la 31 martie 2019, Anexa 28, cod 65

Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective la data de 31 martie 2019, Anexa 29, cod 31

Situați activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la 31 martie 2018, cod 18

Situația plăților restante și arieratelor la 31 martie 2019, Anexa 30b, cod 40

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri la data de 31 martie 2019, Anexa 12, cod 20

Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

Bugetul insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019, și estimări pe anii 2020-2022

Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2019