Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2018

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trim IV, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Bilanț la 31 decembrie 2018, Anexa 1, cod 01

Cont de rezultat patrimonial la 31 decembrie 2018, Anexa 02, cod 02

Situația fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2018, Anexa 03, cod 03

Situația fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2018, Anexa 04, cod 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la 31 decembrie 2018, Anexa 14, cod 05

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor de finanțare din FEN postaderare la 31 decembrie 2018, Anexa 19, cod 10

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și 58)la 31 decembrie 2018, Anexa 27, cod 56

Plăți efectuate pe tit.65 (pe titluri) la 31 decembrie 2018, Anexa 28, cod 65

Plăți efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective la 31 decembrie 2018, Anexa 29, cod 31

Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la 31 decembrie 2018, Anexa 30b

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la 31 decembrie 2018, Anexa 40b, cod 18

Situația activelor fixe neamortizabile la 31 decembrie 2018, Anexa 35b, cod 28

Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale ale unităților adminstrativ-teritoriale la 31 decembrie 2018, Anexa 22

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii la 31 decembrie 2018, cod 25

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri la 31 decembrie 2018, Anexa 12, cod 20