OG 28/2008, privind registrul agricol

OG nr. 28/2008, ordonanta privind registrul agricol
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 29/08/2008


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.10 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la categoriile de folosinta a terenurilor, a mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, autoritatile administratiei publice locale ale comunelor, ale oraselor si ale municipiilor organizeaza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hartie si in format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a Guvernului, pe unitati administrativ-teritoriale si pe localitati componente ale acestora.
(2) Prin localitati componente, in sensul prezentei ordonante, se intelege:
a) satele componente ale comunelor, inclusiv satele resedinta de comuna;
b) satele apartinand oraselor si municipiilor;
c) localitatile componente ale oraselor si municipiilor.
(3) La nivelul municipiului Bucuresti registrul agricol se organizeaza pe sectoare, responsabilitatea in acest sens revenind autoritatilor administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 2
In intelesul prezentei ordonante, prin animale se intelege urmatoarele specii: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, magari, catari, iepuri de casa, animale de blana, pasari, familii de albine, precum si altele ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol.

Art. 3
(1) Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara, in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei si la societatile/asociatiile agricole, precum si la orice alte persoane fizice si/sau juridice care au teren in proprietate/folosinta si/sau animale, si anume:
a) capul gospodariei si membrii acesteia, dupa caz; reprezentantul legal al societatii/asociatiei agricole sau al persoanei juridice care are teren in proprietate/folosinta;
b) terenurile pe care le detin in proprietate sau folosinta, pe categorii de folosinta, suprafete cultivate cu principalele culturi si numarul de pomi, pe specii. Pentru terenurile inscrise in cartea funciara se va mentiona numarul cadastral sau topografic si numarul de carte funciara, dupa caz;
c) efectivele de animale, pe specii si categorii, existente la inceputul fiecarui an; evolutia anuala a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, magari, catari, iepuri de casa, animale de blana, pasari, familii de albine si altele ce fac obiectul inregistrarii in registrul agricol;
d) cladirile utilizate ca locuinta si celelalte constructii-anexe;
e) mijloacele de transport cu tractiune animala;
f) mijloacele de transport cu tractiune mecanica, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat marfuri, masinile si utilajele pentru agricultura;
g) orice instalatii pentru agricultura.
(2) Fiecare proprietate situata in intravilanul localitatilor se identifica, potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acesteia, individualizata prin denumirea proprie a strazii si a numarului postal atribuit.
(3) In cazul blocurilor de locuinte, precum si in cel al cladirilor alipite situate in cadrul aceleiasi curti-lot de teren, care au un sistem constructiv si arhitectonic unitar si in care sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/resedinta/sediu cuprind strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul.
(4) Fiecare proprietate situata in extravilanul localitatilor, atat in cazul cladirilor, cat si in cel al terenurilor, cu sau fara constructii, se identifica prin denumirea parcelei, numarul topografic al parcelei/tarlalei/solei, acolo unde este posibil, sau prin denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscuta de localnici.
(5) Terenurile, cu sau fara constructii, situate in intravilanul localitatilor sau in extravilan, care sunt inscrise in cartea funciara, se identifica prin numarul cadastral sau topografic si numarul de carte funciara, dupa caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata.

Art. 4
Pe baza datelor cuprinse in registrul agricol, pe gospodarii ale populatiei, se organizeaza evidenta centralizata pe fiecare comuna, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti privind:
a) numarul de gospodarii ale populatiei, de cladiri utilizate ca locuinta si constructii-anexe, de mijloace de transport cu tractiune mecanica si/sau animala, precum si de utilaje si instalatii pentru agricultura;
b) modul de folosinta a terenurilor, suprafetele cultivate cu principalele culturi; numarul de pomi fructiferi, pe specii;
c) efectivele de animale, pe specii si categorii, la inceputul fiecarui an, precum si evolutia anuala a acestor efective.

Art. 5
(1) Se considera gospodarie, in sensul prezentei ordonante, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care locuiesc si gospodaresc impreuna, avand buget comun, si care, dupa caz, lucreaza impreuna terenul sau intretin animalele, consuma si valorifica in mod comun produsele agricole obtinute.
(2) In registrul agricol se inscriu gospodariile populatiei, cu tot terenul in proprietate si cel pe care il utilizeaza in arenda, in parte, in asociere sau sub alte forme, dupa caz, cladirile utilizate ca locuinta si constructiile-anexe si animalele pe care le detin pe raza unei localitati, indiferent de domiciliul proprietarului.
(3) La comune se inscriu in registrul agricol toate gospodariile populatiei, chiar daca nu detin terenuri agricole si silvice, animale sau cladiri utilizate ca locuinta si constructii-anexe. De asemenea, toate gospodariile populatiei din localitati care apartin din punct de vedere administrativ de orase, municipii ori de sectoare ale municipiului Bucuresti, stabilite potrivit legii, se inscriu in registrul agricol detinut de aceste unitati administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti.
(4) La orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se inscriu in registrul agricol numai gospodariile care detin terenuri agricole si silvice, precum si acelea care detin animale pe raza lor administrativ-teritoriala.
(5) Persoanele care nu au domiciliul in localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul in alta tara, dar care au pe raza localitatii terenuri, animale sau cladiri utilizate ca locuinta si constructii-anexe vor fi inscrise in registrul agricol dupa gospodariile persoanelor care au domiciliul in localitate si dupa ce s-au lasat file libere pentru gospodariile care se vor forma ulterior datei intocmirii registrului.
(6) Cu privire la situatia juridica a terenului, se vor lasa file libere pentru inscrierea modificarilor care intervin pe parcursul unui an ulterior datei intocmirii registrului agricol, ca efect al dobandirii/transmiterii dreptului de proprietate/folosinta ori al schimbarii categoriei de folosinta. Pentru imobilele intabulate, actualizarea situatiei juridice se va face in baza extrasului de carte funciara de informare eliberat partilor dupa inscrierea in cartea funciara a actelor in cauza.

Capitolul II - Organizarea, completarea, controlul si centralizarea datelor din registrul agricol


Art. 6
(1) Primarii comunelor, ai oraselor, ai municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti iau masuri pentru intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hartie si in format electronic, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, pentru asigurarea impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum si pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Registrul agricol pe suport hartie, avand caracterul unui document oficial care constituie o sursa importanta de informatii, va fi numerotat, parafat, sigilat, paginile sunt legate corespunzator, evitandu-se desprinderea filelor datorita utilizarii indelungate a registrului agricol, si va fi inregistrat in registrul de intrare-iesire de la nivelul autoritatii executive a administratiei publice locale respective.
(3) Registrul agricol gestionat in format electronic conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a Guvernului se tine in baza unui program informatic contractat de fiecare unitate administrativ-teritoriala, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
(4) Registrul agricol, atat cel pe suport hartie, cat si cel in format electronic, se deschide pe o perioada de 5 ani, realizandu-se in mod obligatoriu corespondenta la nivelul aceleiasi autoritati a administratiei publice locale atat cu pozitia din registrul agricol pentru perioada anterioara, cat si cu numarul din rolul nominal unic ce il priveste pe contribuabilul respectiv. In situatia in care in perioada anterioara gospodaria in cauza nu a avut deschisa pozitie in registrul agricol, se face mentiunea "pozitie noua".
(5) Orice entitate ce face obiectul inscrierii in registrul agricol are obligatoriu mentiunea privind codul de identificare fiscala, atribuit potrivit legii.
(6) Registrul agricol constituie:
a) sursa de date pentru infaptuirea pe plan local a unor politici in domeniile: fiscal, agrar, al protectiei sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, scolar si altele asemenea;
b) baza de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor, cum ar fi: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor si pasarilor, in vederea vanzarii in targuri si oboare, privind calitatea de producator agricol, in vederea vanzarii produselor la piata, privind starea materiala pentru situatii de protectie sociala, pentru obtinerea unor drepturi materiale si/sau banesti si altele asemenea;
c) sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic, pentru pregatirea si organizarea recensamintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj si altele asemenea.
(7) Furnizarea datelor cu caracter personal in cazul persoanelor fizice care fac obiectul inregistrarii in registrul agricol se asigura prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, la cererea primarilor, in scopul exercitarii atributiilor legale, fara plata vreunei taxe sau a vreunui tarif, organizarea registrului agricol avand caracterul unei actiuni de interes public.

Art. 7
(1) Prefectii si imputernicitii acestora sunt responsabili de respectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea si tinerea evidentei registrului agricol, iar primarii si secretarii comunelor, ai oraselor, ai municipiului sau ai sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, sunt responsabili cu privire la inscrierea corecta a datelor inscrise in acestea.
(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Economiei si Finantelor, Institutul National de Statistica asigura, prin actiuni comune, elaborarea actelor normative pentru indrumarea si controlul lucrarilor privind intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol. De asemenea, pot participa, la solicitarea institutiei prefectului, la actiuni comune de indrumare si control privind intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, persoane desemnate de catre conducerea acestor institutii publice.
(3) Institutiile publice prevazute la alin. (2) elaboreaza norme tehnice privind completarea registrului agricol, aprobate prin ordin comun al conducatorilor institutiilor respective.
(4) Institutia prefectului, prin prefect si imputernicitii acestuia, efectueaza si raspunde de controlul lucrarilor privind intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol si de realitatea datelor inscrise in acesta, constata contraventiile si aplica amenzile personalului cu atributii in gestionarea registrului agricol, conform prevederilor prezentei ordonante.

Art. 8
(1) Inscrierea datelor in registrul agricol in a carui raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul capul gospodariei se face pe baza declaratiei date pe propria raspundere de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu. Pentru persoanele juridice datele se inscriu in registrul agricol pe baza declaratiilor date de reprezentantul legal respectiv, insotite de documente.
(2) Persoanele care nu au domiciliul in localitate au obligatia sa trimita declaratia prevazuta la alin. (1) prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratii prin procura.
(3) In cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaratia in conditiile alin. (1) sau, dupa caz, ale alin. (2).

Art. 9
(1) Inscrierea datelor in registrul agricol se face la comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti de catre persoanele carora le revin, prin dispozitie a primarului respectiv, sarcina completarii, tinerii la zi a registrului agricol atat pe suport hartie, cat si in format electronic, precum si a centralizarii datelor.
(2) Secretarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si tinere la zi a registrului agricol.
(3) Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 10
(1) La completarea registrului agricol cu datele privind efectivele de animale va participa un medic veterinar imputernicit de circumscriptia sanitar-veterinara si/sau un zootehnist de la centrele agricole comunale.
(2) In prezenta celor care fac declaratia privind patrimoniul agricol, persoanele desemnate la alin. (1) vor verifica, prin confruntarea cu evidenta tehnico-operativa de care dispun, exactitatea datelor inscrise in registrul agricol si raspund impreuna cu secretarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, si cu persoana insarcinata cu completarea registrului agricol de realitatea datelor inregistrate.
(3) La inscrierea si centralizarea datelor privind categoria de folosinta a terenului participa si o persoana din structura functionala a serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura, constituite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura, aprobata cu modificari prin Legea nr. 39/2002, iar veridicitatea datelor se poate stabili si prin verificari incrucisate pe baza evidentelor existente in cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin consultarea specialistilor din cadrul compartimentelor de specialitate ale acesteia.
(4) Armonizarea datelor din registrul agricol cu cele din evidenta oficiului de cadastru si publicitate imobiliara judetean sau al municipiului Bucuresti se va face conform unei proceduri stabilite la nivel national prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

Art. 11
(1) Perioadele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:
a) 5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate si cel pe care il utilizeaza, cladirile utilizate ca locuinta, constructiile-anexe si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date pentru a fi inscrise in registrul agricol si in afara acestor intervale de timp, in cazul in care au intervenit modificari in patrimoniul agricol, in termen de 30 de zile de la aparitia modificarii.
(2) In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute la alin. (1), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea corespunzatoare la rubrica "semnatura declarantului".

Art. 12
Centralizarea datelor pe comuna, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti se va face in urmatoarele perioade:
a) pana la 30 ianuarie, pentru datele privind evolutia efectivelor de animale pe intregul an precedent;
b) pana la 15 februarie, pentru datele privind constructiile noi (cladiri utilizate ca locuinta si constructiile-anexe), mijloacele de transport, utilajele si instalatiile pentru agricultura;
c) pana la 15 iunie, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cultivate si numarul pomilor pentru anul agricol respectiv.

Art. 13
(1) Concomitent cu inscrierea datelor in registrul agricol se colecteaza informatii prin sondaj de la gospodarii cu privire la productia vegetala, animala, precum si cu privire la productia apicola si efectivul de familii de albine.
(2) Metodologia sondajului va fi reglementata prin normele tehnice privind completarea registrului agricol, care se vor aproba prin ordin comun al conducatorilor institutiilor publice prevazute la art. 7 alin. (2), in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
(3) Pe baza acestor informatii si a altor date furnizate de organele tehnice agricole se determina, pe comuna, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti, productia vegetala, animala, precum si productia apicola si efectivul de familii de albine din gospodariile populatiei.

Art. 14
Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa declare, in termenele prevazute la art. 11, date corecte si complete, in vederea inscrierii acestora in registrul agricol.

Art. 15
Obligatiile cu privire la registrul agricol vor fi aduse la cunostinta cetatenilor prin grija secretarului comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.

Capitolul III - Raportarea datelor din registrul agricol


Art. 16
(1) Datele centralizate pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se comunica de catre secretarii comunelor, ai oraselor, ai municipiilor sau ai sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, directiilor teritoriale de statistica, la termenele prevazute in normele tehnice de completare a registrului agricol, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, conform formularelor elaborate de Institutul National de Statistica, dupa caz.
(2) Comunicarea datelor centralizate se face sub semnatura primarului si a secretarului comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.
(3) Datele primare inscrise in registrele agricole ale comunelor, oraselor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti se transmit in format electronic la directiile teritoriale de statistica, la termenele prevazute in normele tehnice.

Art. 17
Directiile teritoriale de statistica, in colaborare cu directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala, verifica si centralizeaza pe judete si, respectiv, pe municipiul Bucuresti datele primite si le transmit Institutului National de Statistica si prefectilor, la termenele stabilite in sistemul informational statistic.

Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 18
Registrul agricol se elaboreaza pentru o perioada de 5 ani, datele completandu-se anual potrivit formularelor aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 19
Incalcarea prevederilor cuprinse in prezenta ordonanta atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.

Art. 20
(1) Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, degradarea, distrugerea sau sustragerea integrala sau partiala a datelor din registrul agricol, refuzul de a prezenta primarului, prefectului si persoanelor imputernicite de acestia documentele si evidentele necesare in vederea verificarii realitatii datelor, nedeclararea la termenele stabilite si in forma solicitata a datelor care fac obiectul registrului agricol, precum si neindeplinirea de catre personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atributii in domeniu a obligatiilor ce decurg din prezenta ordonanta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei in cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice, cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre:
a) primar sau persoanele imputernicite de acesta, in cazul persoanelor fizice/juridice obligate sa declare date si informatii;
b) prefect sau persoanele imputernicite de prefect, in cazul personalului din aparatul de specialitate al primarului cu atributii in domeniul completarii registrului agricol.

Art. 21
Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art. 20 se fac venit la bugetele locale ale comunelor, ale oraselor, ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 22
Prevederile art. 20 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 23
Cheltuielile privind tiparirea si difuzarea registrelor agricole se vor suporta din bugetele locale ale comunelor, ale oraselor, ale municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 24
Legislatia subsecventa Ordonantei Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol ramane in vigoare pana la elaborarea legislatiei in conditiile prezentei ordonante.

Art. 25
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992.