Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2016

Bilanț la data de 30 septembrie 2016, Anexa 1, cod 01

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, secțiunea funcționare, la data de 30.09.2016, Anexa 12, cod 20

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 30.09.2016, cod 04

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 30.09.2016, Anexa 3, cod 03

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la de 30.09.2016, Anexa 9, cod 08

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 30.09.2016, Anexa 40b, cod 18

Situația plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2016, Anexa 30b, cod 40

Situaţia plăţilor efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 30 septembrie 2016, Anexa 29, cod 31

Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și 58) la data de 30 septemrbie 2016, Anexa 27, cod 56

Contul de rezulat patrimonial la 30 septembrie 2016, Anexa 2, cod 02

Situaţia plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, septembrie 2016, Anexa 19, cod 14

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN, postaderare - septembrie 2016, Anexa 19, cod 10*

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 30 septembrie 2016, cod 05