Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2015

Bilanț la data de 31 decembrie 2015, Anexa 1, cod 01

Contul de rezultat patrimonial la data de 31 decembrie 2015, Anexa 2, cod 02

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31 decembrie 2015, Anexa 3, cod 03

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31 decembrie 2015, cod 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 31 decembrie 2015, Anexa 14b, cod 05

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 31 decembrie 2015, Anexa 9, cod 08

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare - Decembrie 2015, Anexa 19, cod 14*)

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare - Decembrie 2015, Anexa 19, cod 10*)

Situația activelor fixe corporale și necorporale la 31 decembrie 2015, cod 27

Situația activelor fixe corporale și necorporale la 31 decembrie 2015, cod 28

Situația activelor fixe corporale și necorporale la 31 decembrie 2015, cod 29

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, Anexa 34, cod 25

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice, din administrația locală, la 31 decembrie 2015, Anexa 40b, cod 18

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii, la finele perioadei 31 decembrie 2015, Anexa 29, cod 31

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58), la 31 decembrie 2015, Anexa 29, cod 31

Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale, la 31 decembrie 2015, cod 24

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la 31 decembrie 2015, Anexa 12, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la 31 decembrie 2015, Anexa 13, cod 21

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la 31 decembrie 2015, Anexa 17, cod 20, sursa D, Secțiunea funcționare-dezvoltare

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la 31 decembrie 2015, Sursa finanțare: 07 Contabilitate - credite interne

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la 31 decembrie 2015, Anexa 18, cod 21, Sursa D

Cont de execuție - cheltuieli Decembrie 2015, Sursa finanțare: 07 Contabilitate - Credite interne

Sinteza plăților restante și arieratelor la data 31.12.2015, Anexa 30b, cod 40

Plăți restante la data de 31.12.2015, Anexa 30b, cod 42

Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2015, Anexa 35a, cod 26