Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2014

Bilanț la data de 31 decembrie 2014, Anexa 1, cod 01

Contul de rezultat patrimonial la data de 31 decembrie 2014, Anexa 2, cod 02

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 31 decembrie 2014, Anexa 14b, cod 05

Situația unor indicatori cu privire la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 31 decembrie 2014, Anexa 9, cod 08

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31 decembrie 2014, Anexa 40b, cod 18

Situația activelor fixe amortizabile la data de 31 decembrie 2014, Anexa 35a*, cod 26

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, Secțiunea Funcționare, la data de 31 decembrie 2014, Anexa 12, cod 20

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 31 decembrie 2014, cod 04

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 31 decembrie 2014, cod 03

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii la data de 31 decembrie 2014, Anexa 10, cod 25

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 decembrie 2014, Anexa 30b, cod 42

Situația plăților efectuate dn buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la data de 31 decembrie 2014, Anexa 29, cod 31

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate prin FEN postaderare la data de 31 decembrie 2014, Anexa 19, cod 10

Situația plăților efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la data de 31 decembrie 2014, Anexa 27, cod 56

Situație plăți restante la data de 31 decembrie 2014, Anexa 30b, cod 40

Situație venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31 decembrie 2014, cod 24