Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2014

Indicatorii cu privire la execuţia bugetului oraşului Comăneşti trim.III, anul 2014.

Bilanț la data de 30 septembrie 2014, Anexa 1, cod 01

Contul de rezultat patrimonial la data de 30 septembrie 2014, Anexa 2, cod 02

Situația fluxurilor de trezorerie la 30 septembrie 2014, Anexa 3, cod 03

Situația fluxurilor de trezorerie la 30 septembrie 2014, cod 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la 30 septembrie 2014, Anexa 14b, cod 05

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor din FEN postaderare la 30 septembrie 2014, Anexa 19, cod 10*)

Situația plăților efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la 30 septembrie 2014, Anexa 27, cod 56

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 30 septembrie 2014, Anexa 9, cod 08

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 30 septembrie 2014, Anexa 29, cod 31

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la 30 septembrie 2014, Anexa 40b, cod 18

Plăți restante la 30 septembrie 2014, Anexa 30b, cod 40

Cont de execuție a bugetului local - venituri la 30 septembrie 2014, Anexa 12, cod 20, Secțiunea Funcționare

Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2014